Інгульська сільська рада
Баштанський район Миколаївська область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення V сесії восьмого скликання Інгульської сільської ради

від 02 березня 2021 року № 8

 

ПОЛОЖЕННЯ
про  фінансовий відділ Інгульської сільської ради

 1. Загальні положення
 1. Фінансовий відділ Інгульської сільської ради  (далі -  фінансовий відділ) є виконавчим органом Інгульської сільської ради, утворюється радою відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 2. Фінансовий відділ є підзвітним, підконтрольним сільській раді, а з питань здійснення делегованих йому повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади, підпорядкований  виконавчому комітету, сільському голові, взаємодіє із Департаментом фінансів обласної державної адміністрації, Міністерству фінансів України.
 3. У своїй діяльності фінансовий відділ керується Конституцією України, законами України, Бюджетним кодексом України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, наказами Міністерства фінансів України, наказами та інструкціями Державної казначейської служби України, рішеннями сільської ради, розпорядженнями сільського голови, а також цим Положенням.
 4. Фінансовий відділ є юридичною особою публічного права, бюджетною установою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки та штампи.
 5. Юридична адреса: 56170, Миколаївська область, Баштанський район,        с. Інгулка, вул. Травнева, 41.
 6. Повна назва: Фінансовий відділ Інгульської сільської ради.

      Скорочена назва: Фінансовий відділ.

 

 1. Основними завданнями  фінансово відділу  є:

 

  1.  Основні завдання:
 1. забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Інгульської сільської ради ( далі – сільська рада);
 2. проведення разом з іншими  виконавчими органами сільської ради, структурними підрозділами ради аналізу фінансово-економічного стану територіальної громади, перспектив її подальшого розвитку;
 3. розроблення в установленому порядку проекту сільського бюджету та його прогнозу на середньостроковий період і подання їх на попередній розгляд та схвалення виконавчому комітету ради;
 4. складання та виконання в установленому порядку розпису сільського бюджету;
 5. забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів;
 6. розроблення пропозицій щодо удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;
 7. здійснення загальної організації та управління виконанням сільського бюджету, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;
 8. представлення прогнозу бюджету та проекту рішення про бюджет сільської ради, схвалення виконавчим комітетом, на засіданнях постійних комісій та пленарних засіданнях сільської ради;
 9. здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на усіх стадіях бюджетного процесу.

 

  1. Фінансовий відділ відповідно до покладених на нього завдань:
 1. Забезпечує реалізацію державної бюджетної політики в межах відповідної територіальної громади;
 2. організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України та здійсння контролю за їх реалізацією;
 3. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 4. готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально- економічного розвитку територіальної громади;
 5. бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів сільської ради, аналізує соціально-економічні показники розвитку територіальної громади та враховує їх під час складання проекту та прогнозу сільського бюджету;
 6. вносить пропозиції щодо проекту сільського  бюджету;
 7. бере участь у:
 • підготовці заходів щодо розвитку територіальної громади та регіонального розвитку;
 • погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими виконавчими органами та структурними підрозділами сільської ради;
 • розробленні  проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші виконавчі органи та структурними підрозділами сільської ради;
 • підготовці пропозицій стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг;
 • розробленні проектів розпоряджень голови сільської ради;
 1. аналізує соціально-економічні показники розвитку територіальної громади та враховує їх під час складання проекту сільського бюджету;
 2. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 3. проводить під час складання і розгляду прогнозу сільського бюджету аналіз бюджетних пропозицій поданих головним розпорядником бюджетних коштів;
 4. розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів сільського бюджету інструкції з підготовки бюджетних запитів;
 5. проводить під час складання і розгляду проекту сільського бюджету аналіз бюджетних запитів, поданих головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності, меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;
 6. визначає порядок та строки розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;
 7. приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій до проекту сільського бюджету;
 8. бере участь у підготовці звітів сільського голови;
 9. готує самостійно або разом з іншими виконавчими органами та структурними підрозділами ради інформаційні та аналітичні матеріали для подання їх сільському голові;
 10. складає і затверджує тимчасовий та постійний розпис сільського бюджету, вносить в установленому порядку зміни до нього, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність зазначеного розпису встановленим бюджетним призначенням;
 11. здійснює розподіл та перерахування коштів з рахунків сільського бюджету  головним розпорядникам коштів сільського бюджету згідно лімітних призначень та іншими бюджетами відповідно до вимог чинного законодавства;
 12. складає та затверджує паспорти по бюджетних програмах, виконання яких безпосередньо забезпечує фінансовий відділ;
 13. погоджує паспорти бюджетних програм головних розпорядників коштів сільського бюджету;
 14. перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами та організаціями, які фінансуються з сільського бюджету;
 15. проводить експертизи сільських програм стосовно забезпеченості їх фінансовими ресурсами;
 16. здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз надходження доходів до сільського бюджету, вносить пропозиції щодо заходів з мобілізації додаткових надходжень до нього;
 17. організовує виконання сільського бюджету, забезпечує разом з територіальними органами Державної податкової служби України, Державної казначейської служби України, іншими структурними підрозділами ради надходження доходів до сільського бюджету та вживає заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів;
 18. готує і подає сільській раді офіційний висновок про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду сільського бюджету, про обсяг залишків коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів сільського бюджету для прийняття рішення про внесення змін до сільського бюджету;
 19. за рішенням сільської ради забезпечує розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків;
 20. аналізує бюджетну та фінансову звітність  про виконання сільського бюджету та інших фінансових звітів, поданих територіальними органами Державної казначейської служби України;
 21. інформує сільського голову про стан виконання сільського бюджету за кожний звітний період і подає на розгляд сільської ради річний та квартальний звіти про виконання сільського бюджету;
 22. розглядає звернення щодо виділення коштів із резервного фонду сільського бюджету та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень;
 23. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій;
 24. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів сільської ради;
 25. погоджує висновки та подання контролюючих органів щодо повернення помилково чи надміру зарахованих коштів з сільського бюджету;
 26. опрацьовує висновки постійних комісій сільської ради;
 27. готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
 28. здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу;
 29. застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;
 30. приймає рішення про застосування до учасників бюджетного процесу заходів впливу за порушення бюджетного законодавства у межах установлених повноважень, на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема:
 • зупинення операцій з бюджетними коштами;
 • призупинення бюджетних асигнувань;
 • зменшення бюджетних асигнувань;
 • повернення бюджетних коштів до бюджету;
 • безспірного вилучення коштів з бюджету;
 1. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є фінансовий відділ;
 2. постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
 3. за потреби готує документи на отримання позики в територіальному відділенні Державної казначейської служби України з єдиного казначейського рахунку для покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків;
 4. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;
 5. організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;
 6. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 7. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
 8. забезпечує захист персональних даних;
 9. забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників  фінансового відділу;
 10. здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

 1. Фінансовий відділ  має право:

 

 1. одержувати в установленому законодавством порядку від інших виконавчих органів, структурних підрозділів ради, територіальних органів Державної податкової служби України, Державної казначейської служби України, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб документи, матеріали та інформацію, з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про його виконання;
 2. залучати спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів ради, підприємств, установ та організацій, громадських об’єднань (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції  фінансового відділу;
 3. користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
 4. скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції  фінансового відділу.

 

 1. Взаємодія фінансового відділу з іншими органами та структурами

 

      Фінансовий відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими виконавчими органами ради сільської ради, структурними підрозділами й апаратом ради, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

 

 1. Керівництво фінансового відділу

 

Фінансовий відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади сільським головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

           Начальник фінансового відділу :

 1. здійснює керівництво  діяльності фінансового відділу, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці  в фінансовому відділі;
 2. подає на розгляд ради зміни до Положення про  фінансовий відділ;
 3. затверджує посадові інструкції працівників фінансового відділу та розподіляє обов’язки між ними;
 4. планує роботу  фінансового відділу;
 5. вживає заходів щодо вдосконалення організації та підвищення ефективності роботи  фінансового відділу;
 6. звітує перед сільським головою про виконання покладених на  фінансовий відділ завдань та затверджених планів роботи;
 7. затверджує розпис доходів і видатків сільського бюджету на рік і тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечує відповідність розпису сільського бюджету встановленим бюджетним призначенням;
 8. представляє інтереси  фінансового відділу у взаємовідносинах з іншими виконавчими органами сільської ради, структурними підрозділами сільської ради, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями;
 9. видає у межах своїх повноважень накази, організовує контролю за їх виконанням;
 10. подає на затвердження сільському голові проекти кошторису та штатного розпису фінансового відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
 11. розпоряджається коштами у межах кошторису фінансового відділу;
 12. організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб фінансового відділу;
 13. здійснює у порядку, передбаченому законодавством притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 14. подає сільському голові пропозиції щодо преміювання та установлення надбавок працівникам фінансового відділу;
 15. приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників фінансового відділу, які не є посадовими особами місцевого самоврядування;
 16. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень фінансового відділу.
 17. забезпечує дотримання працівниками фінансового відділу внутрішнього службового і трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
 18. здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

 1. Заключні положення

 

 1. Накази начальника фінансового відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України та Міністерству фінансів України, можуть бути скасовані сільською радою.
 2. Фінансовий відділ утримується за рахунок коштів сільського бюджету.
 3. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників фінансового відділу визначається в межах відповідних бюджетних призначень у встановленому законодавством порядку.
 4. Штатний розпис та кошторис  фінансового відділу затверджуються у встановленому законодавством порядку.
 5. Ліквідація та реорганізація фінансового відділу здійснюється за рішенням сесії сільської ради.
 6. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених її установчими документами;
 7.  Забороняється  розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб;
 8.  У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються  одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до  доходу бюджету.

 

 

 

Сільський голова                                                                       Алла МИРОНОВА

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора