Інгульська сільська рада
Баштанський район Миколаївська область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення V сесії восьмого скликання

Інгульської сільської ради

від  02 березня 2021 року  № 10

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ бухгалтерського обліку та звітності Інгульської сільської ради

 

1.Загальні положення 

1.1. Відділ бухгалтерського обліку та звітності Інгульської сільської ради (далі – відділ) відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є структурним підрозділом Інгульської сільської ради, є підзвітним і підконтрольним сільській раді, підпорядкований сільському голові.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, рішеннями сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, а також цим положенням.

1.3. Положення про відділ затверджується сесією сільської ради. 

1.4. Посадові інструкції працівників відділу розробляє начальник відділу-головний бухгалтер, узгоджуються з юристом, затверджуються сільським головою.

1.5. Відділ немає статусу юридичної особи.

 

2. Основні завдання і функції

2.1.Завданнями відділу є:

- ведення бухгалтерського обліку та фінансово-господарської діяльності сільської ради та складання звітності;

- відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності установи, для оперативного управління бюджетними призначеннями, фінансовими та матеріальними ресурсами;

- забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх своєчасної реєстрації в органах казначейства для проведення платежів, відповідно до зареєстрованих бюджетних зобов’язань та бюджетних асигнувань, достовірного та у повному обсязі відображення даних операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

- виконання кошторисів Інгульської сільської ради, кошторисів по окремих програмах, кошторисів позабюджетних коштів, рахунків за дорученнями;

- забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів при інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

- здійснення попереднього контролю за своєчасним і правильним оформленням документів і законністю здійснюваних операцій.

 

2.2. Функції відділу :

- перевіряє правильність оформлення документів і законності здійснення операцій;

- нараховує і виплачує у відповідні терміни заробітну плату працівникам сільської ради;

- ведення встановленої звітно-облікової документації, підготовка державної статистичної звітності;

- проводить розрахунки з організаціями, підприємствами та окремими особами;

- забезпечує збереження грошових коштів, контроль за збереженням та правильним використанням основних засобів, матеріалів, малоцінного інвентарю та інших матеріальних цінностей, які належать виконавчим органам сільської ради;

- складає та подає в установлені строки відповідним органам бухгалтерську звітності;

- проводить в установлені терміни інвентаризації грошових коштів і розрахунків, а також майново-матеріальних цінностей, які належать структурним підрозділам Інгульської сільської  ради;

- бере участь у розробленні структури Інгульської сільської ради, її виконавчих органів та штатного розпису, у межах своєї компетенції;

- зберігає бухгалтерські документи, а також здає їх в архів у встановленому порядку;

- розглядає в межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, організацій.

 

3. Права

3.1. Одержувати відповідні документи та необхідну інформацію від посадових осіб Інгульської сільської ради та підпорядкованих їй установ для виконання покладених на відділ функцій.

3.2. Подавати в установленому порядку відповідні пропозиції, перевіряти повноту усунення порушень та недоліків, виявлених перевірками.

3.3. Залучати спеціалістів виконавчих органів Інгульської сільської ради та підпорядкованих їй установ для розгляду питань, віднесених до компетенції відділу.

3.4. Брати участь у сесійних засіданнях Інгульської сільської ради та її виконавчого комітету, нарадах, що проводить Інгульський сільський голова, а також в тих, що проводяться в виконавчих органах Інгульської сільської ради з питань, віднесених до компетенції відділу.

3.5. Здійснювати в межах своїх повноважень перевірку дотримання правильності використання основних засобів та інших матеріальних цінностей у відділах селищної ради.

3.6. Вимагати від начальників структурних підрозділів контролю за збереженням матеріальних цінностей.

3.7. Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з виконавчими органами Інгульської сільської ради, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян.

3.8. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, системами зв’язку і комунікацій та іншими технічними засобами.

 

4. Організація роботи відділу

4.1. Структура відділу, чисельність та посадові оклади його працівників встановлюються штатним розписом Інгульської сільської ради, який затверджується головою.

4.2. Начальник відділу-головний бухгалтер, працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади головою відповідно до вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших нормативних актів.

4.3. Начальник відділу-головний бухгалтер здійснює керівництво діяльністю, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, визначає ступінь відповідальності своїх підлеглих та затверджує функціональні  обов’язки  працівників  відділу.

 

5. Відповідальність

5.1. Начальник відділу-головний бухгалтер або спеціаліст, який виконує його обов’язки, несе персональну відповідальність за:

5.1.1. виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функціональних обов’язків відповідно до цього Положення;

5.1.2. відповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства;

5.1.3. виконання рішень сільської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень сільського  голови;

5.1.4. своєчасну і достовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції відділу, стан діловодства;

5.1.5. правильне оформлення проектів розпоряджень селищного голови по питаннях, що відносяться до його компетенції;

5.1.6. розгляд заяв і звернень громадян, фізичних та юридичних осіб у терміни встановлені чинним законодавством що відносяться до його компетенції;

5.1.7. неналежне виконання законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних» та інших чинних нормативних актів;

5.1.8. збереження документів, які надійшли у відділ.

 

 

 

 

6. Заключні положення

6.1. Інгульський сільський голова створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань, що відносяться до його компетенції.

6.2. Ліквідація і реорганізація відділу проводиться Інгульською сільською радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.3. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                         Ніно КУЗЬМЕНКО

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора