Інгульська сільська рада
Баштанський район Миколаївська область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення VІ сесії восьмого скликання

Інгульської сільської ради

від  06 квітня 2021 року  № 9

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ загальної  та організаційної роботи  Інгульської сільської ради

 

1. Загальні положення

 1.1. Відділ загальної та організаційної роботи Інгульської сільської  ради (далі-відділ) є структурним підрозділом апарату виконавчого комітету Інгульської сільської ради, утворюється сільською радою, є підзвітним та підконтрольним сільській  раді, підпорядковується виконавчому комітету сільської ради, сільському голові, іншим посадовим особам відповідно до розподілу повноважень, діє у відповідності з цим Положенням.

1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України,  Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями сільської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, даним Положенням та іншими нормативними актами.

1.3. Положення про відділ затверджується рішенням сільської ради. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

1.4 Посадові інструкції працівників відділу затверджує сільський голова.

1.5. Відділ правами юридичної особи не володіє.

1.6. Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис видатків затверджуються сільською радою.

2. Завдання та функції  відділу

Основними завданнями та функціями відділу є:

 • Забезпечення реалізації вимог чинного законодавства та відповідних нормативно-правових актів з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування і нагород у сільській  раді та її виконавчих органах, на підприємствах, (установах та організаціях, що належать до комунальної власності територіальної громади міста (далі - підпорядковані установи), здійснює контроль з цих питань і надає організаційно-методичну допомогу їх виконавчим органам;
 • Організація та забезпечення з відповідними виконавчими органами сільської ради узагальнення практики роботи з кадрами,  надання  сільському голові пропозиції щодо вдосконалення роботи з кадрами;
 • Разом з іншими структурними підрозділами органу виконавчої влади та підпорядкованими установами розробляє річні плани  роботи з кадрами, визначає щорічну та перспективну (на 5 років) потребу в кадрах, формує замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації державних службовців та керівників;
 • Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад посадових осіб місцевого самоврядування, а також керівників підпорядкованих установ;
 • Проводить роботу з резервом кадрів апарату органу виконавчої влади, здійснює організаційно-методичне керівництво формуванням кадрового резерву, аналізує та узагальнює практику формування кадрового резерву в структурних підрозділах органу виконавчої влади та підпорядкованих йому установах, вносить керівнику органу пропозиції щодо її вдосконалення;
 • Вносить рекомендації сільському голові про зарахування до кадрового резерву посадових осіб при плануванні періодичного переміщення по службі (ротації);
 • Вивчає разом з іншими підрозділами особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в апараті органу виконавчої влади, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування та проходженням служби в органах місцевого самоврядування, ознайомлює із Загальними правилами поведінки державного службовця, контролює добір і розстановку кадрів в апараті органу виконавчої влади та підпорядкованих установах;
 • Приймає від претендентів на посади посадових осіб відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;
 • Розглядає та вносить керівнику органу пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посадах посадових осіб, готує разом з відповідними підрозділами документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням;
 • Готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад працівників апарату виконавчого комітету сільської ради та керівників підпорядкованих установ;
 • Планує з урахуванням індивідуальних здібностей, професійної підготовки та результативності роботи посадової особи, періодичне переміщення його по службі у цьому органі, а також переведення до іншого державного органу чи в іншу місцевість за його згодою;
 • Оформляє документи про прийняття Присяги та присвоєння рангів посадовим особам, вносить про це записи до трудових книжок;
 •  Обчислює стаж роботи, стаж державної служби та  служби в органах місцевого самоврядування,   здійснює контроль  за  встановленням  надбавок за вислугу років;
 • Здійснює облік та контроль за наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників апарату;
 • Розглядає матеріали та готує документи для заохочення  та нагородження працівників, веде відповідний облік;
 • У межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов'язані з проведенням службового розслідування  та  застосуванням  заходів дисциплінарного впливу;
 • Здійснює підготовку документів щодо продовження терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування та призначення пенсій працівникам;
 • Здійснює роботу, пов'язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ працівників;
 • Оформляє і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи працівника, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності;
 • Готує накази та інші документи для відрядження працівників;
 • Здійснює у межах своєї компетенції розроблення структури  апарату  органу виконавчої влади та штатного розпису, контролює розроблення посадових інструкцій у структурних підрозділах виконавчого комітету;
 • Здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі атестаційної комісії та проведенні щорічної оцінки виконання посадовими особами покладених на них завдань і обов'язків, а також контролює проведення цієї роботи у підпорядкованих установах;
 • Забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, а також разом з іншими структурними підрозділами організовує регулярне навчання працівників апарату;
 • Організовує у межах своїх повноважень  проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
 • Здійснює підготовку проектів рішень сесій та виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови, що належать до компетенції відділу;
 • Здійснює підготовку аналітичних та інформаційних матеріалів за дорученням сільського голови;
 • Забезпечує організаційну підготовку проектів рішень та інших інформаційних документів на розгляд сесії, виконавчого комітету у межах компетенції відділу
 • Забезпечує підготовку проектів розпоряджень сільського голови, інших службових документів з питань, віднесених до компетенції відділу.
 • Готує та вносить  на розгляд сільськогоголови пропозиції щодо організаційних заходів по підготовці і проведенню референдумів, виборів народних депутатів України, депутатів місцевих рад, сільського голови.
 • Забезпечує організацію роботи по представництву сільської ради в асоціаціях, інших добровільних об’єднаннях органів місцевого самоврядування.
 • Розгляд матеріалів та підготовка необхідних документів для заохочення і нагородження працівників виконавчих органів  сільської ради .
 •  Здійснення організації розгляду звернень громадян, громадських об'єднань, державних і недержавних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються діяльності відділу, а також розробляє за результатами їх аналізу відповідні рішення згідно з чинним законодавством, які вносить на розгляд керівництва, сесії чи виконкому сільської ради
 •  Здійснює виконання інших функцій у відповідності з покладеними на нього завданнями.
 • здійснює реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання громадян
 •   здійснення оповіщення військовозобов’язаних та призовників про їх виклик до військового комісаріату і забезпечення їх своєчасного прибуття за цим викликом;
  • ведення персонально-первинного обліку  військовозобовязаних і призовників;
 • -Забезпечення обробки та аналізу інформації і підготовка аналітичних матеріалів з питань життєдіяльності сільської ради;
  • забезпечує ведення діловодства за пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями) і скаргами громадян, що надійшли до сільської ради;
  • подає звіти про реєстрацію, зняття фізичних осіб до міграційної служби та до управління статистики;
 • забезпечує ведення облікових та адресних карток фізичних осіб.

 

3. Права відділу

3.1. Правами відділу є:

-  проводити  у структурних підрозділах сыльськоъ ради, відповідно до чинного законодавства, перевірки стану роботи щодо розгляду звернень громадян;

- за дорученням керівництва сільської ради представляти інтереси сільської ради в установах та організаціях, в інших управлінських структурах з питань, що входять до його компетенції;

- користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів місцевого самоврядування, системами зв’язку і комунікацій та іншими технічними засобами;

- брати участь у засіданнях сесій сільської ради, нарадах, інших заходах, що проводяться в міській раді, скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

- вимагати від керівництва належних умов праці для працівників відділу, підвищення їх кваліфікації;

-залучати працівників виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

 

4.Організація роботи відділу

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою, за процедурою передбаченою законодавством України.

4.2. Начальник Відділу:

- Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і виконання свої функцій;

- вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету сыльськоъ ради, сесіях сыльськоъ ради питань, що належать до компетенції відділу, бере участь у їх засіданнях;

 

 

- Вносить пропозиції сільському  голові щодо застосування заходів дисциплінарних стягнень та заохочень до працівників відділу;

- забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності відділу, вживає заходів до його поліпшення;

- вносить пропозиції  щодо структури і штату працівників відділу;

- розробляє посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними, визначає функції та ступінь відповідальності працівників відділу;

-планує роботу відділу, вносить пропозиції до планів роботи виконавчого комітету сільської ради;

- від імені відділу та в межах завдань покладених на відділ підписує документи, пов’язані з діяльністю відділу;

- представляє відділ у відносинах з виконавчими органами сільської ради, місцевими органами виконавчої влади, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян;

- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та положенням про відділ;

- забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

- несе дисциплінарну відповідальність за невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання функцій, покладених на нього в межах і в порядку, встановленому чиним законодавством.

4.3. У разі відсутності начальника відділу виконання його обов’язків покладається спеціаліста відділу чи на посадову особу місцевого самоврядування відповідно до виданого сільським головою розпорядження.

4.4. Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади сільським головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування та КЗпП України.

4.5. Документи, що готуються відділом з питань, що належать до його компетенції, погоджуються з сільським  головою.

4.6. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з апаратом та структурними підрозділами сільської ради, територіальними представництвами центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконанняпокладених на ньогозавдань та здійснення запланованих заходів.

 

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Покладання на відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, а також тих, що виходять за межі його компетенції, не допускається.

5.2. Відділ несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків, функцій, покладених на нього, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення правил поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням. За порушення трудової та виконавської дисципліни працівники відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

5.3. Вимоги та висновки відділу відносно законності чи незаконності дій чи актів є обов’язковими для виконання всіма виконавчими органами міської ради та її посадовими особами. За їх невиконання чи допущені порушення винні особи притягаються до відповідальності згідно з вимогами чинного законодавства.

5.4. Ліквідація та реорганізація відділу здійснюється сільською радою в порядку, встановленому чинним законодавством.

 

 

      Секретар сільської ради                                                       Ніно КУЗЬМЕНКО

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора