Інгульська сільська рада
Баштанський район Миколаївська область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення VІ сесії восьмого скликання

Інгульської сільської ради

від  06 квітня 2021 року  № 10

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ  соціального захисту населення

Інгульської сільської  ради

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

 

1.1. Відділ   соціального захисту населення  є структурним підрозділом виконавчого комітету Інгульської сільської  ради. Відділ є підзвітним сільській раді, підпорядкований та підконтрольний її виконавчому комітету, сільському голові.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, Статутом Інгульської сільської ради, рішеннями Інгульської сільської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями сільського  голови, а також цим Положенням.

1.3. Положення про відділ  соціального захисту населення виконавчого комітету сільської ради, структура, штатна чисельність та фонд оплати праці спеціалістів та фахівців відділу затверджується рішенням сільської ради.

1.4. Посадову інструкцію начальника відділу, спеціалістів та фахівців затверджує  сільський  голова.

1.5. Порядок взаємодії відділу з іншими виконавчими органами сільської ради визначається сільським головою.

1.6. Відділ  соціального захисту не є юридичною особою.

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ  СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ  НАСЕЛЕННЯ

 

 Основними завданнями відділу є:

  2.1.Забезпечення реалізації державної соціальної політики на території Інгульської сільської ради у сфері соціального захисту населення, організації надання соціальних послуг сім’ям з дітьми, особам похилого віку, особам з інвалідністю, ветеранам війни і праці, особам, які потрапили в складні життєві обставини та не можуть самостійно їх подолати.

  2.2.Визначення та реалізація соціальних пріоритетів розвитку громади, розробка місцевих програм соціального спрямування, проектів, програм та заходів щодо підтримки вразливих категорій населення.

  2.3.Запровадження та надання місцевих гарантій соціального захисту, соціальної підтримки мешканцям громади.

  2.4. Забезпечує виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань, що віднесенні до його компетентності.

  2.5.Бере участь у стратегічному плануванні розвитку соціальної сфери громади, здійснює підготовку пропозицій до проектів місцевих програм соціального розвитку, проекту бюджету громади.

  2.6.Здійснює прийом документів на призначення державних допомог, компенсацій, пільг та субсидій та документів для встановлення статусу учасника війни, інваліда війни, багатодітної сім’ї і  в установлені законодавством терміни передає їх до управління соціального захисту.

  2.7. Розглядає заяви, пропозиції, скарги громадян  з особистих  питань, що стосуються повноважень відділу.

  2.8.Готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали, статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції сільському  голові, управлінню соціального захисту населення, департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації.

  2.9. Здійснює моніторинг, контроль та оцінювання якості надання соціальних послуг, інформує населення про соціальні послуги.

  2.10. Вживає заходи щодо надання соціальної допомоги та компенсацій вразливим верствам населення громади, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету.

 2.11.  Вживає заходи щодо усунення дискримінації за ознакою статі відповідно до законодавства про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії  торгівлі людьми, запобігання домашньому насильству.

 2.12.Здійснює консультування мешканців територіальної громади з питань застосування законодавства щодо соціальної підтримки населення, надання соціальних послуг, захисту соціальних прав, інших питань віднесених до його повноважень.

 2.13. Проводить інформаційно - роз’яснювальну роботу серед населення спрямовану на підвищення обізнаності з питань прав та гарантій у сфері соціального захисту.

   2.14. Здійснює інші повноваження, покладені на відділ відповідно до законодавства України.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

 

  3.1.  Проводити в установленому порядку наради, семінари, навчання з питань, що належать до компетенції відділу.

  3.2. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Інгульської сільської ради, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

   3.3. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів місцевого самоврядування, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

 

4. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ

 

4.1.  Відділ  очолює начальник, який призначається на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України і звільняється з посади сільським  головою.

4.2.  На посаду начальника відділу  призначається особа з освітою не нижче ступеня спеціаліста відповідного професійного спрямування, стажем роботи на державній службі або в органах місцевого самоврядування та досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ, організацій не менше 2 років.

4.3. Начальник відділу відповідно до покладених завдань забезпечує виконання завдань покладених на відділ, розробляє посадові інструкції  та розподіляє обов’язки між працівниками відділу, подає пропозиції сільському голові щодо  матеріального заохочення або притягнення до відповідальності працівників відповідно  чинного законодавства.

4.4. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконкому питань, що належать до компетенції Відділу, розробляє проєкти відповідних рішень виконавчого комітету ;

4.5. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу.

4.6. Організовує та проводить консультації, технічні навчання та семінари із спеціалістами відділу з метою підвищення професійних знань, вмінь та навичок та вжиття відповідних заходів для усунення причин, які викликають скарги від громадян.

4.7.  Вносить сільському голові пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу.

4.8. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

4.9. На період відсутності начальника відділу (відпустка, відрядження, хвороба), його обов’язки виконує  спеціаліст відділу.

 

5. ПРАВА, ОБОВʼЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ

 

5.1.Працівники відділу мають право:

1)  користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України, Конституцією та законами України;

2) на повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення  до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

3) на своєчасну оплату праці незалежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи;

4)  на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

5) на соціальний і правовий захист;

6) брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах повноважень;

7) вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу  повноважень за посадою;

8) користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

 

5.2.Працівники відділу зобов'язані:

1) дотримуватися Конституції України, законів та інших законодавчих актів України;

2) працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для виконання посадових обов’язків, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна сільської

ради, громади та її виконавчих органів;

3) вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов'язків;

4) підвищувати продуктивність праці, знати основні положення Конституції України, законодавство з питань місцевого самоврядування, звернень, заяв і скарг громадян;

5)  поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних взаємовідносин із співробітниками та відвідувачами;

6) постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію;

7) проявляти ініціативність, творчість у роботі;

8) дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо служби в органах місцевого самоврядування;

9)  зберігати інформацію про громадян, що стали їм відомі у процесі виконання службових обов'язків, а також іншу інформацію, яка згідно законодавства, не підлягає розголошенню;

10) не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити сільській раді та державі.

 

5.3. Працівникам забороняється:

1) брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України; 

2) вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства вважаються корупційними;

3) виявляти всупереч інтересам справи, упередженість або прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, об'єднання громадян або конкретної особи;

4) приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв'язку зі своєю службовою діяльністю;

5) брати участь у страйках.

 

5.4. Відповідальність працівників:

1) працівник відділу, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних  наслідків, ущемлення прав і законних інтересів, несе відповідальність в установленому законодавством порядку;

2) за порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

 

 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ

6.1. Відділ здійснює свою діяльність в межах, визначених цим Положенням та посадовими інструкціями.

6.2. Діловодство у відділі ведеться згідно з номенклатурою справ виконавчого комітету Інгульської сільської ради.

 

7. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ

 

7.1. Відділ фінансується за рахунок коштів сільського бюджету, виділених на його утримання.

7.2. Виконавчий комітет сільської ради створює умови для ефективної праці фахівців відділу, підвищення їх кваліфікації, забезпечує їх окремими приміщеннями, обладнанням, телефонним зв’язком, оргтехнікою та необхідними матеріалами для виконання покладених на відділ завдань.

7.3. Оплата праці працівників відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

 

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

8.1. Ліквідація або реорганізація відділу проводиться згідно з чинним законодавством України.

8.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться рішенням сесії Інгульської сільської ради.

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                         Ніно КУЗЬМЕНКО

 

            

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора